SZcaravanverzekering

Alle begrippen die van belang zijn uit de Stalling Zeker Caravanverzekering
Bereddingskosten
De kosten die zijn gemaakt om direct na een verzekerde schadeoorzaak het...
Clausule
Een clausule is een speciaal stuk tekst dat op de polis staat. Waarvoor u...
Atoomkernreactie
Dit is één van de catastroferisico's die zijn uitgesloten op de Stalling Zeker...
Opzet
Met opzet bedoelen wij dat verzekerde bewust, expres of opzettelijk iets heeft...
Anker Insurance Company n.v.
Anker Insurance Company n.v., Paterswoldseweg 812, 9728 BM  Groningen. Dit is...
Gevolmachtigd agent
King Assuradeuren B.V. (vergunningnummer AFM 12006622), postbus 148, 8530 AC...
Molest
Hiermee wordt bedoeld een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse...
King Assuradeuren
King Assuradeuren B.V. (vergunningnummer AFM 12006622), postbus 148, 8530 AC...
Polisblad
Dit is het bewijs van de overeenkomst met King Assuradeuren. Het is, samen met...
Verbeurdverklaring
De verbeurdverklaring is een bijkomende straf waarbij de rechter een bepaald...
Accessoires
De toevoegingen aan de standaarduitvoering. Bijvoorbeeld een caravanmover,...
Premievervaldatum
Dit is de datum waarop verzekerde de premie aan King Assuradeuren moet betalen....
Anker Alarm Service
VHD (Verenigde Hulp Diensten) is de alarmcentrale die de hulpverlening uitvoert....
Aanschafwaarde
Het bedrag waarvoor u uw caravan heeft gekocht....
Voortent
Een tent of luifel die voor aan uw caravan kan worden vastgemaakt....
Hulpverlening
Hulp door de Anker Alarm Service in opdracht van of namens King...
Kostbare zaken
Onder kostbare zaken worden verstaan: mobiele telefoons en/of...
Dagwaarde
Het bedrag dat u bij totaal verlies of diefstal nodig heeft om de caravan te...
Eigen gebrek
Een slechte eigenschap van de caravan of onderdelen daarvan, die niet aanwezig...
Inventaris en inboedel
Zaken die zich in uw caravan of in de voortent bevinden, en die niet tot de...
Leeftijd van de caravan
De leeftijd van de caravan gerekend vanaf de datum van de eerste toelating,...
(semi-)Permanente bewoning
Als de caravan gebruikt wordt als hoofdverblijf. Met hoofdverblijf bedoelen wij...
Nieuwwaarde
De oorspronkelijke cataloguswaarde van de caravan....
Overstroming
Het onder water lopen van land als gevolg van het bezwijken of overlopen van...
Repatriëring
Het terugbrengen van de caravan vanuit het buitenland naar een bestemming in...
Storm
Een gemiddelde windsnelheid over een periode van tien minuten van tenminste...
Van buitenkomende schadeoorzaken
Onvoorziene, plotselinge en onverwachte schadegebeurtenissen waarvan de oorzaak...
Totaal verlies
Hiervan is sprake bij de dekking: drie jaar aanschafwaarde: als de...