Schade melden

Een schade is altijd vervelend. Meld je schade hier en wij helpen je de schade zo snel mogelijk afgewikkeld te krijgen.

Schademeldingsformulier

Je gegevens

Je gegevens worden vastgelegd bij de Stichting CIS te Zeist. Doel hiervan is de risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan

(zie www.stichtingcis.nl).


Fraudebestrijding

In jouw en ons belang controleren wij iedere claim op waarheid. Dat is nodig om deze verzekering ook in de toekomst betaalbaar

te houden en aan te kunnen bieden. Is er fraude in het spel dan kunnen we een aantal maatregelen nemen, zoals:

- de schade niet vergoeden;

- de verzekering beëindigen;

- fraudemelding doen bij stichting CIS.


Ondergetekende verklaart:

• kennis te hebben genomen van dit formulier en deze volledig en naar waarheid te hebben ingevuld;

• dat met dit formulier alle gevraagde gegevens worden meegestuurd en eventueel nog ontbrekende gegevens zo spoedig mogelijk worden toegestuurd. Als alle informatie is ontvangen, kan de omvang van de schade en het recht op vergoeding worden vastgesteld.